Dofinasowanie do Turnusów Rehabilitacyjnych

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Dofinasowanie do Turnusów Rehabilitacyjnych

Postautor: javes » 19 sty 2008, 13:43

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych


Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi


Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Mogą tam liczyć zarówno na fachową pomoc medyczną, jak i rozwijanie swoich zainteresowań.
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Ich celem, najogólniej mówiąc, jest poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników m.in. poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych i rozwijanie zainteresowań.

WAŻNE
Informacja o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych oraz specjalne druki wniosków można uzyskać:

• Krajowym Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych – ul. Gałczyńskiego 4, Warszawa, tel. 022 826 48 22
• na stronie internetowej http://www.zurs.com.pl
• powiatowych centrach pomocy rodziny

Wyjazd za zgodą lekarza

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli takie, które mają ważne orzeczenie lekarskie:

• o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
• o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
• o niepełnosprawności osoby do ukończenia 16 roku życia.


Przy wyjeździe na turnus sam zainteresowany wybiera ośrodek na terenie kraju, do którego chciałby pojechać. Sam też decyduje o terminie wyjazdu. Jednak udział w turnusie wymaga zgody lekarza. Dlatego osoba niepełnosprawna jest tam kierowana na wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się. Może to być zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista. Ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
Wysokość dopłat zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji materialnej uczestnika turnusu

DOFINANSOWANIE TURNUSU
Aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym, należy liczyć się z tym, że za pobyt trzeba zapłacić z własnych środków. Można jednak ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Najczęściej turnusy trwają 14 dni i kosztują od kilkuset złotych do 1 tys. zł. Zasady dofinansowania reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z art. 10e o częściowe pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza:
• dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – 1 264,00 zł netto (50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),
• dla osoby samotnej – 1 643,00 zł netto (65 proc. przeciętnego wynagrodzenia).
W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Jednak w sytuacjach uzasadnionych trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, dopłaty z PFRON do uczestnictwa w turnusie mogą być przyznane bez pomniejszenia, mimo przekroczenia dopuszczalnej wysokości dochodu. Zgodę na to musi jednak wyrazić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania. Do wniosku należy dołączyć również dodatkowe dokumenty, takie jak:
• wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
• kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• poświadczenie o uzyskiwanych dochodach – np. odcinek renty, oświadczenie zakładu pracy.

Informację o przyznaniu dofinansowania oraz oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu może wysyłać osobiście lub za pośrednictwem Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych (KCOTR) do organizatora turnusu. Bardzo ważne jest również to, że osoba niepełnosprawna może starać się o pokrycie części kosztów tylko raz w roku. Ponieważ na decyzję o częściowej refundacji kosztów turnusu czeka się dosyć długo, odpowiedni wniosek należy złożyć z co najmniej kwartalnym wyprzedzeniem. Wysokość dofinansowania waha się od 18 proc. do 35 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dane takie ogłasza Główny Urząd Statystyczny).
Wysokość dopłaty jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji materialnej wnioskodawcy. Należy pamiętać, że wysokość dochodów umożliwiająca ubieganie się o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ulega zmianie co kwartał. Informacje te są podawane na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl.

Jeżeli osoba zainteresowana uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym uzyska dofinansowanie ze środków publicznych, to w terminie do 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Aby przyznana refundacja trafiła do organizatora turnusu, muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 100, poz. 926). Są to:
• dane o turnusie muszą być zgodne z rejestrem organizatorów,
• wybór turnusu musi być zgodny ze zleceniem lekarza.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO TURNUSU
Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 682,00 zł
• Z umiarkowanym stopniem – 632,00 zł
• Z lekkim stopniem – 581,00 zł
• Dla zatrudnionych w zakładach pracy chronionych i opiekunów – 455,00 zł


OŚRODEK TYLKO Z CERTYFIKATEM
Przy wyborze ośrodka warto uwzględnić informację o certyfikatach „Ośrodek Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym”. Akcję przyznawania ich ośrodkom Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych rozpoczęło w 2001 roku wspólnie z Fundacją Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie oraz Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie. Oceny obiektów dokonuje specjalnie do tego celu powołana komisja weryfikacyjna. Profesjonalnie opracowany zestaw ponad 120 kryteriów oceny pozwala na obiektywną standaryzację obiektów. Otrzymanie takiego właśnie certyfikatu umożliwiają dobre oceny dotyczące przede wszystkim dostępności obiektu i otoczenia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyżywienia, warunków socjalnych, estetyki obiektu oraz jego bazy rehabilitacyjnej i zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Do chwili obecnej oceniono 51 obiektów, a więc ponad połowę ośrodków współpracujących z krajowym centrum.

Źródło: Gazeta Prawna
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2006

Opracował: ErJot

Wróć do

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: 2 i 0 gości