Zarzadzenie Prezesa NFZ z dnia 29.10.2009

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Zarzadzenie Prezesa NFZ z dnia 29.10.2009

Postautor: javes » 30 lis 2009, 20:07

Zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz
środkami pomocniczymi
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, a także warunki wymagane
od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr
26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
§ 2.
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) aplikacja ofertowa – narzędzie informatyczne udostępnione przez Fundusz
do przygotowania formularza ofertowego;
2) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) formularz ofertowy - zunifikowana część oferty zawierająca proponowany
asortyment wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi
i środków pomocniczych łącznie z opisem dotyczącym potencjału wykonawczego
wnioskodawcy;
4) kod tytułu uprawnienia – kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych określony w tabeli nr 8 załącznika nr 3
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 123,
poz. 801);
5) kod tytułu uprawnienia dodatkowego – kod dodatkowego uprawnienia
wynikającego z art.47 ust.1 i ust. 1a ustawy określony w tabeli nr 9 załącznika nr 3
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
6) kod przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego - kod liczbowy
przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego określony w załączniku nr 1
do zarządzenia;
7) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem,
w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń,
spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
12 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia
w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
(Dz. U. Nr 231, poz. 2327);
9) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;
10) ogólne warunki umów- warunki umów określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
11) postępowanie – czynności związane z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej;
12) rodzaj świadczeń- rodzaj, o którym mowa w §12 ust 1, pkt. 12 ogólnych warunków
umów;
13) rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych- rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141);
14) środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie – środek pomocniczy
wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych, dla którego okres użytkowania określono „ raz na miesiąc”;
15) świadczenie - świadczenie gwarantowane wymienione w załączniku nr 1 lub nr 2
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych;
16) umowa - umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie
w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami
pomocniczymi;
17) ustawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.);
18) ustawa o wyrobach medycznych - ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);
19) wniosek o zawarcie umowy – wypełniony formularz ofertowy wraz z załączonymi
dokumentami określonymi w zarządzeniu;
20) wnioskodawca- świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy;
21) wyrób medyczny wykonywany na zamówienie – wyrób medyczny, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 22 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych;
22) zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy –
świadczenie, o którym mowa w art. 5 pkt. 37 ustawy, wymienione w rozporządzeniu
w sprawie świadczeń gwarantowanych;
23) zlecający – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia
zdrowotnego, wymieniony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń
gwarantowanych, jako upoważniony do wystawienia zleceń;
24) zlecenie – dokument będący warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych,
który zawiera niezbędne informacje oraz podpisy osób uprawnionych;
2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie
nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie oraz w ogólnych
warunkach umów.
Rozdział 2
Przedmiot postępowania i umowy
§ 3.
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, z wnioskodawcą spełniającym w każdym
miejscu udzielania świadczeń wymagania określone w szczególności w przepisach:
1) ustawy oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy;
2) ustawy o wyrobach medycznych;
3) niniejszego zarządzenia.
§ 4.
1. Przedmiotem umowy są świadczenia, określone w rozporządzeniu w sprawie
świadczeń gwarantowanych.
2. Umowę zawiera się w trybie art. 159 ustawy.
3. Umowę zawiera się w następujących zakresach:
1) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
2) zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych
z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
3) zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
4) zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Odstąpienie od wzoru umowy wymaga zgody Prezesa Funduszu.
§ 5.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (DZ. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n.,
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.2) oraz zgodnie
z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następującą nazwę i kod:
− 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.
2 Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195 parlamentu Europejskiego i Rady w Sprawie Wspólnego
Słownika zamówień (Dz. Urz. WE L 329 z 17.12.2003 r., str. 1 – 270).
Rozdział 3
Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców
§ 6.
1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez
świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń
na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać
zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli
podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym
z umowy. Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu
i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z udziałem podwykonawców
zobowiązany jest do przechowywania oryginałów umów z podwykonawcami przez
okres 5 lat od daty zawarcia umowy, a także do przedstawiania ich do wglądu na
żądanie Oddziału Funduszu.
4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 2
do umowy, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu
poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5. Nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi
Oddziału Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmiany.
6. Nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą wymaga podpisania aneksu
do umowy.
§ 7.
1. Dokumenty wymagane do zawarcia umowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez wnioskodawcę:
1) w przypadku zakładów opieki zdrowotnej:
a) kopia wypisu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody lub ministra
właściwego do spraw zdrowia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku,
b) kopia obowiązującego statutu zakładu opieki zdrowotnej,
c) kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;
2) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą:
a) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub,
b) kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru
przedsiębiorców wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku,
c) w przypadku spółek kopia obowiązującego statutu lub kopia umowy spółki;
3) kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez
wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2008 r., Nr 3, poz. 10);
4) kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu
do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych
w ustawie;
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których
prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów
przedstawionych wraz z wnioskiem w przypadku gdy wnioskodawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika;
6) kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację wnioskodawcy jako wytwórcy
wykonującego wyroby medyczne na zamówienie, w przypadku zgłoszenia
w załączniku nr 1 do umowy przedmiotów ortopedycznych lub środków
pomocniczych wykonywanych na zamówienie;
7) oświadczenie wnioskodawcy, którego treść jest zgodna z załącznikiem nr 7
do zarządzenia.
2. Dokumenty składane przez wnioskodawcę muszą być zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
3. Oddział Funduszu może sprawdzić dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób
wykazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Oddział Funduszu może żądać przedstawienia do wglądu oryginału dokumentu
w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
zgodności z oryginałem.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w § 36 ogólnych warunków
umów, dyrektor Oddziału Funduszu, który rozwiązał umowę, informuje o tym fakcie
dyrektorów pozostałych Oddziałów Funduszu.
§ 8.
1. Przygotowując formularz ofertowy, wnioskodawca zobowiązany jest do:
1) uzyskania dostępu do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem tego Portalu;
2) pobrania aplikacji ofertowej oraz zapytania ofertowego ze stron internetowych
Oddziału Funduszu;
3) wczytania zapytania ofertowego do udostępnionej przez Oddział Funduszu
aplikacji;
4) przygotowania formularza ofertowego na podstawie udostępnionej przez Oddział
Funduszu aplikacji ofertowej;
5) zapisania wersji elektronicznej formularza ofertowego na płycie CD w sposób
zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisanie następującymi
informacjami:
a) nazwą i adresem wnioskodawcy,
b) przedmiotem postępowania;
6) wydrukowania wersji papierowej formularza ofertowego i opatrzenia każdej
ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania;
2. Wersja elektroniczna formularza ofertowego musi być sporządzona wyłącznie
za pomocą aplikacji udostępnionej przez Oddział Funduszu.
3. Wersja papierowa formularza ofertowego musi być tożsama z wersją elektroniczną.
4. Wniosek o zawarcie umowy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się z formularza
ofertowego w wersji elektronicznej i papierowej oraz dokumentów, określonych
w § 8.
5. Wersja elektroniczna i papierowa formularza ofertowego powinna być umieszczona
w zaklejonej kopercie opisanej jak płyta CD. Koperta ta łącznie z dokumentami
określonymi w § 8, powinna być umieszczona w kopercie lub paczce opisanej
„Oznaczenie wniosku” zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 8
do zarządzenia.
6. Wnioskodawca w formularzu ofertowym może zgłosić wyłącznie wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi lub środki pomocnicze wymienione
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych.
7. Wnioskodawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do zgłoszenia
co najmniej jednego wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym
lub środka pomocniczego z każdego przedstawianego asortymentu w cenie limitu
określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, lub w cenie
niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów medycznych na zamówienie.
8. Wniosek należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem
nieważności. Jeżeli zawiera on dokumenty składane w językach obcych należy
dołączyć ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
9. Jeżeli wnioskodawca składa wnioski na więcej niż jeden zakres świadczeń
określony w § 4 ust. 3, może dołączyć dokumenty tylko do wniosku dla jednego
zakresu świadczeń, jednocześnie na wnioskach do pozostałych zakresów powinien
umieścić informację, o numerze postępowania oraz do którego wniosku dołączył
dokumenty.
10. Wnioskodawca może złożyć w danym Oddziale Funduszu tylko jeden wniosek
dotyczący danego zakresu świadczeń.
11. Wnioskodawca składa wniosek do danego Oddziału Funduszu tylko na miejsca
realizacji świadczeń, których lokalizacja jest na terenie tego Oddziału Funduszu.
12. Wnioskodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
powinien złożyć wniosek w zaklejonej kopercie lub paczce oznaczonej zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do zarządzenia. Jeżeli wnioskodawca
składa wniosek osobiście otrzymuje „Potwierdzenie złożenia wniosku”, którego
wzór określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
13. Wnioskodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, przed
podpisaniem umowy przesyła do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej
poprzez portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, podpisany
przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór
stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia. Wniosek ten stanowić będzie podstawę
do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.
§ 9.
1. W przypadku wezwania przez Oddział Funduszu wnioskodawcy do usunięcia braków
w złożonym wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia tych braków
w terminie określonym w wezwaniu.
2. Termin uzupełnienia braków uważa się za zachowany, jeżeli dokumenty zostaną
doręczone do siedziby Oddziału Funduszu do godziny 16-tej w dniu określonym
w wezwaniu do uzupełnienia braków.
3. Kopertę lub paczkę zawierającą dokumenty stanowiące uzupełnienie braków
w złożonym wniosku oznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 do zarządzenia.
Na kopercie dodatkowo umieszcza się zapis „Usunięcie braków”.
§ 10.
1. W przypadku pozytywnej oceny wniosku – Oddział Funduszu przesyła
wnioskodawcy podpisaną jednostronnie umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2
do zarządzenia lub zaprasza wnioskodawcę do siedziby Oddziału Funduszu w celu
podpisania umowy.
2. W przypadku negatywnej oceny wniosku – Oddział Funduszu przesyła
wnioskodawcy informację wskazującą przyczyny odmowy zawarcia umowy.
3. Oddział Funduszu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u wnioskodawcy
wizytacji w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umowy, w celu sprawdzenia
stanu przedstawionego we wniosku i załączonych dokumentach.
4. Wizytację, o której mowa w ust. 3, przeprowadza po uprzednim powiadomieniu
wnioskodawcy co najmniej dwóch upoważnionych członków - powołanego przez
dyrektora Oddziału Funduszu - „Zespołu do oceny wniosków” - w obecności
wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Osoby przeprowadzające wizytację sporządzają protokół z wizytacji, potwierdzony
przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
Rozdział 4
Zasady udzielania świadczeń
§ 11.
1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie
z wymaganiami określonymi w zarządzeniu, umowie oraz odrębnych przepisach,
w tym w szczególności z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umów.
2. Świadczenia, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę
ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby wykazane w załączniku
nr 1 do umowy.
3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przedstawienia, na żądanie Oddziału
Funduszu, dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób realizujących
świadczenia wykazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń wyłącznie w miejscu
udzielania świadczeń określonym w załączniku nr 1 do umowy. Fundusz nie
finansuje świadczeń udzielanych poza miejscem ustalonym w umowie o ich
udzielanie.
5. Świadczeniodawca w załączniku nr 1 do umowy może zgłosić wyłącznie wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze wymienione
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych.
6. Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania
świadczeń, wyrobów medycznych - wykonywanych metodami produkcji seryjnej -
będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych, z każdego
asortymentu zgłoszonego w załączniku nr 1 do umowy, w celu zapoznania się
świadczeniobiorcy z ich działaniem oraz funkcjonowaniem.
7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zgłaszania zmian w załączniku nr 1
do umowy, dotyczących miejsca udzielania świadczeń oraz asortymentu, nie później
niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę do podpisania
aneksu do umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.
8. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zgłaszania zmian w załączniku nr 1
do umowy dotyczących personelu, zgodnie z § 6 ogólnych warunków umów.
9. Przy czasowych obniżkach cen wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, przedstawionych w załączniku nr 1
do umowy, świadczeniodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania tych zmian.
10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wydania świadczeniobiorcy pisemnej
instrukcji używania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym lub
środka pomocniczego, oraz dokumentu sprzedaży.
11. Świadczeniodawca zobowiązany jest do wydania świadczeniobiorcy pisemnej
gwarancji producenta dotyczącej bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu
medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym i środka pomocniczego, z
wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie. Okres
gwarancji winien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Gwarancja powinna
zawierać nazwę producenta, nazwę handlową, model, numer seryjny, datę zakupu,
pieczątkę sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego będącego miejscem
realizacji świadczenia.
12. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczeniobiorcy możliwości
płatnych napraw pogwarancyjnych wyrobu medycznego będącego przedmiotem
ortopedycznym lub środka pomocniczego, w który zaopatrzył świadczeniobiorcę.
13. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zaopatrywania świadczeniobiorców
wyłącznie w fabrycznie nowe wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi i w środki pomocnicze.
§ 12.
1. Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi i środki pomocnicze jest zlecenie prawidłowo wystawione przez
zlecającego, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym
zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
2. Wzory zleceń określone zostały w załącznikach nr 4, nr 5 i nr 6 do zarządzenia:
1) zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi i w środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych
przysługujących comiesięcznie), którego wzór stanowi załącznik nr 4
do zarządzenia, wystawiane przez zlecającego;
2) zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie,
które składa się z dwóch części:
a) „Część A” wystawiana przez zlecającego, której wzór stanowi załącznik nr 5
do zarządzenia
b) „Część B” wystawiana przez Oddział Funduszu, której wzór stanowi
załącznik nr 6 do zarządzenia.
3. Dla każdego wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym i środka
pomocniczego, oznaczonego odrębnym kodem, musi być wystawione odrębne
zlecenie.
4. Zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki
pomocnicze jest ważne 30 dni. Termin ważności zlecenia liczy się zgodnie z art. 111
Kodeksu cywilnego.
5. Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca
miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.
6. Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca:
1) potwierdzając zlecenie weryfikuje prawo świadczeniobiorcy do zleconego
świadczenia;
2) zabezpiecza środki finansowe na realizację tego świadczenia;
3) wpisuje do rejestru, prowadzonego przez Oddział Funduszu;
4) nadaje numer ewidencyjny zlecenia.
7. Świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy,
który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających
świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób
którym udzielanie świadczeń powierzył), może dostarczyć zlecenie do Oddziału
Funduszu, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania. Zlecenie przysłane pocztą
będzie odesłane na adres świadczeniobiorcy.
8. W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione
niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez
potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia
zlecenia.
9. W przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,
dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego świadczeniobiorca
przebywa pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym zarejestrowany jest
świadczeniobiorca, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.
10. W przypadku braku środków finansowych na realizację świadczeń Oddział Funduszu
tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie. W tym przypadku
do terminu ważności zlecenia nie wlicza się okresu oczekiwania na potwierdzenie.
§ 13.
1. Podstawą do zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest
„Część A” zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące
comiesięcznie prawidłowo wypełniona przez zlecającego wraz z ważną, wystawioną
i potwierdzoną przez Oddział Funduszu, „Częścią B” tego zlecenia.
2. „Część B” zlecenia wystawiana jest przez Oddział Funduszu na podstawie
„Części A” pierwszego zlecenia na środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie,
maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie
16
potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
3. Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń, w okresie ważności „Części B”, nie
wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.
4. „Część B” zlecenia pozostaje u świadczeniobiorcy przez okres jej ważności
a następnie musi zostać dostarczona przez świadczeniobiorcę do Oddziału
Funduszu, który ją wystawił i potwierdził.
5. Jeżeli świadczeniobiorca wymaga zaopatrzenia również w inny środek pomocniczy
przysługujący comiesięcznie, konieczne jest potwierdzenie i zarejestrowanie
„Części A” pierwszego zlecenia na ten środek pomocniczy, z wyłączeniem środków
pomocniczych przysługujących comiesięcznie, które stanowią zamiennik.
6. Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie realizowane jest tylko
z ważną „Częścią B” zlecenia. Zlecenie wystawione na dany miesiąc może być
realizowane wyłącznie do końca tego miesiąca.
7. Świadczeniodawca realizujący zlecenie na środek pomocniczy przysługujący
comiesięczne ma obowiązek sprawdzenia w „Części B” zlecenia uprawnienia
świadczeniobiorcy do uzyskania kolejnego świadczenia.
8. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze
przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.
9. W ostatnim miesiącu ważności „Części B” zlecenia, zlecający może wystawić
zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie tylko
na jeden miesiąc.
§ 14.
1. Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze
otrzymuje świadczeniobiorca na własność, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
świadczeń gwarantowanych.
2. Potwierdzone i zarejestrowane zlecenie może zostać zrealizowane u wybranego
świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Oddziałem Funduszu.
Świadczeniodawca może przyjąć do realizacji zlecenia jedynie w okresie
ich ważności.
3. Datą realizacji świadczenia jest data odbioru wpisywana w IV części zlecenia.
Od daty odbioru obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje
ponowne zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub
środek pomocniczy, z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących
comiesięcznie.
4. Potwierdzenia odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
za wyjątkiem środków przysługujących comiesięcznie, dokonuje świadczeniobiorca
lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:
1) pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę lub
2) zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia
świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,
o którym mowa w pkt. 1,
- z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego
zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż
umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.
5. Pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 powinno zawierać informacje:
1) dotyczące osoby upoważniającej (świadczeniobiorcy):
a) imię i nazwisko,
b) nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada
nr PESEL (rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
c) adres zamieszkania;
2) dotyczące osoby upoważnionej:
a) imię i nazwisko,
b) rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
18
c) adres zamieszkania;
3) dotyczące odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego;
4) datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego
przedstawiciela ustawowego.
6. Świadczeniodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów, o których
mowa w ust. 4, przez okres 5 lat od daty odbioru przedmiotu ortopedycznego
lub środka pomocniczego, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie
Oddziału Funduszu.
7. Potwierdzenia odbioru środka pomocniczego wydawanego comiesięcznie dokonuje
świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu, z wyłączeniem
świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub
udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a
także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.
8. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez
świadczeniobiorcę jest jego czytelny podpis imieniem i nazwiskiem w IV części
zlecenia, a w przypadku odbioru przez osobę trzecią potwierdzeniem odbioru jest
czytelny podpis imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej wraz z jej
numerem PESEL.
9. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego jest zlecenie prawidłowo wypełnione w części III i IV wraz z podpisami
osoby realizującej świadczenie i odbierającej świadczenie.
§ 15.
1. Realizacja zleceń drogą wysyłkową dopuszczalna jest wyłącznie dla zaopatrzenia
w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.
2. Realizacja zleceń drogą wysyłkową na środki pomocnicze przysługujące
comiesięcznie musi odbywać się z miejsca udzielania świadczeń określonego
w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku realizacji drogą wysyłkową zleceń na środki pomocnicze przysługujące
comiesięcznie, potwierdzeniem odbioru jest czytelny podpis (w części IV zlecenia)
świadczeniodawcy, który zawarł umowę oraz osób przez niego zatrudnionych lub
udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę,
a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył.
4. W przypadku realizacji drogą wysyłkową zleceń na środki pomocnicze przysługujące
comiesięcznie dokumentem potwierdzającym odbiór środka pomocniczego
przysługującego comiesięcznie jest zlecenie prawidłowo wypełnione w części III i IV
wraz z dokumentem potwierdzenia odbioru przesyłki, w którym osoba odbierająca
ten środek pomocniczy potwierdziła jego odbiór czytelnym podpisem imieniem
i nazwiskiem wraz z numerem PESEL.
§ 16.
1. Zlecenie na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego wystawia i potwierdza
Oddział Funduszu, który zrefundował dany przedmiot ortopedyczny. Zlecenie jest
ważne 30 dni.
2. Wzór zlecenia na wykonanie naprawy przedmiotu ortopedycznego stanowi
załącznik nr 11 do zarządzenia.
Rozdział 5
Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń
§ 17.
1. Udział środków finansowych Funduszu w cenie świadczenia określa art. 40 ust 2
ustawy oraz rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych.
2. Świadczeniodawca składa do Oddziału Funduszu, który potwierdził zlecenia,
dokumentację rozliczeniową w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
3. Dokumentacja rozliczeniowa zawiera:
1) raport statystyczny w formie elektronicznej zgodny ze szczegółowym
komunikatem sprawozdawczym obejmującym przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wydane w danym okresie, tworzony przy użyciu komunikatu XML
stosowanego do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami,
a Funduszem, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca
2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz
ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) oraz w zarządzeniach Prezesa
Funduszu;
2) oryginały zrealizowanych zleceń, ułożone w kolejności zgodnej z kolejnością
wskazaną w komunikacie XML, o którym mowa w pkt. 1;
3) rachunek albo notę księgową.
4. Raport statystyczny z realizacji świadczeń podlega weryfikacji przez Oddział
Funduszu.
5. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego
będącego podstawą wystawienia rachunku albo noty księgowej.
6. Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy, określona
w rachunku albo nocie księgowej przekazywanych przez świadczeniodawcę,
stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
7. Należność z tytułu realizacji świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom, dla osób
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jest określona w odrębnych
rachunkach albo notach księgowych przekazywanych przez Świadczeniodawcę,
dotyczących poszczególnych kategorii osób.
8. Należność z tytułu realizacji świadczeń udzielanych osobom uprawnionym do
świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, rozliczanych na podstawie
formularza E-125, za okres sprawozdawczy, jest określona w odrębnych
rachunkach albo notach księgowych przekazywanych przez Świadczeniodawcę,
dotyczących poszczególnych osób.
§ 18.
1. Karty zaopatrzenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, wystawione
przed dniem 1 stycznia 2010 r. zachowują moc obowiązującą na czas ich wydania,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Do spraw związanych z zaopatrzeniem w środki pomocnicze przysługujące
comiesięcznie na podstawie kart, o których mowa w ust 1, stosuje się odpowiednio
§ 13.
§ 19.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc zarządzenie Nr 89/2008/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, zmienione
zarządzeniem Nr 15/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
9 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.
§ 20.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych
na 2010 r.
§ 21.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Paszkiewicz

Wróć do

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: 1 i 0 gości