NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

Postautor: javes » 30 lis 2007, 16:50

Orzekanie stopnia niepełnosprawności
u osób powyżej 16 roku życia

Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

1) znacznego,
2) umiarkowanego,
3) lekkiego.


Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki ustala się, uwzględniając:

1) wystąpienie naruszenia sprawności organizmu i zakres tego naruszenia spowodowany przez:
a) wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii, prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
b) wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego,
c) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
d) psychozy i zespoły psychotyczne,
e) zespół autystyczny,
f) padaczkę z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
g) nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia leczenia,
h) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
i) głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
2) przewidywany okres trwania naruszonej sprawności organizmu przekraczający 12 miesięcy;
3) zakres naruszenia sprawności organizmu powodujący ograniczenia lub niezdolność do: zatrudnienia, pełnienia ról społecznych lub samodzielnej egzystencji.

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy nawiązać kontakt z MIEJSKIM ZESPOŁEM DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Wojewódzka 23; 40 - 026 Katowice
(Telefon: 032 25 17 131)
i złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności;
• zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni od daty wypełnienia)
• kserokopię dokumentacji medycznej (karty wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań, opisy zdięć RTG, audiogram itp.)
• kserokopię dowodu osobistego
• opinia psychologiczna – niezbędna w przypadku epilepsji, problemów zdrowia psychicznego.
godziny wydawania i przyjmowania wniosków:
Poniedziałek: 8.00 - 12.00
Wtorek: 8.00 - 12.00Środa: 13.00 - 16.30
Czwartek: 8.00 - 12.00Piątek: 8.00 - 12.00

UPRAWNIENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:


I. Rehabilitacja zawodowa:
Uzyskanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności umożliwia podjęcie pracy
- na otwartym rynku pracy oraz w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne (zakładach pracy chronionej). Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (przepis ten nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody na przekroczenie godzin pracy przez lekarza – odbywa się to na wniosek osoby niepełnosprawnej.
Uzyskanie orzeczenia o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwia podejmowanie pracy
- w warunkach chronionych jednakże nie wyklucza również możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przepis ten nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody na zwiększenie czasu pracy przez lekarza – odbywa się to na wniosek osoby niepełnosprawnej.
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (usługi pośrednictwa pracy) można uzyskać w następujących instytucjach:
• Powiatowy Urząd Pracy ul. Pośpiecha 14
• Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy „Solidarność” ul. Floriana 7
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego dostępny na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – link Praca Chroniona http://www.katowice.uw.gov.pl
Osoby niepełnosprawne mają również prawo do szkoleń zawodowych oraz przekwalifikowania. Mogą brać udział w zajęciach aktywizujących – Kluby Pracy oraz korzystać z pomocy doradcy zawodowego w rozwiązaniu swoich problemów zawodowych.

II. Rehabilitacja społeczna:
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i jest realizowana przede wszystkim poprzez wyrobienie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej oraz wyrobienie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. W ramach rehabilitacji społecznej osoba niepełnosprawna może skorzystać z następujących form wsparcia:
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
• dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
• dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
• dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych;
• dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się.


III. wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej (pozytywnie określone wskazanie 4) umożliwia korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy poprzez możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Wskazanie określane w przypadku stopnia umiarkowanego i znacznego.

IV.Świadczenia pieniężne
Zaliczenie do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie daje uprawnień do świadczeń pieniężnych.
W przypadku zaliczenia do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym można nabyć prawo do następujących świadczeń:
zasiłek pielęgnacyjny (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia);
zasiłek stały (w przypadku braku uprawnień do świadczeń rentowych z ZUS i spełnianiu kryteriów dochodowych z pomocy społecznej).
W związku z zaliczeniem do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym przysługuje:
zasiłek pielęgnacyjny;
zasiłek stały (w przypadku braku uprawnień do świadczeń rentowych z ZUS i spełnianiu kryteriów dochodowych z pomocy społecznej).

V. Karta Parkingowa
Uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz uprawnia do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych określonych w ustawie – prawo o ruchu drogowym.
Mogą ją otrzymać osoby w stosunku do których stwierdzono obniżoną sprawność ruchową (pkt. 9 wskazań – określony pozytywnie)
Wniosek o wydanie kary parkingowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Katowice – Wydział Komunikacji, ul. Francuska 70, pok. 101 - 108. Obsługa interesantów: czwartki i piątki od 7.30 do 17.00. Telefon: 032 205 26 57

VI. Prawo do zamieszkiwania w odrębnym pokoju
określane pozytywnie zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) gdzie przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, w szczególności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynności fizjologicznych. Pozytywnie określone powyższe wskazanie daje możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15m2) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

VI. Przejazdy w komunikacji miejskiej
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych posiadają jedynie osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. Uprawnienie obejmuje opiekuna (ulga przyznawana na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej – wydawanej przez MZON).
Osoby zaliczone do lekkiego czy umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które nie pobierają renty z ZUS nie są uprawnione do przejazdów ulgowych. W przypadku prawa do renty – przysługuje zniżka 50%.

VII. Ulgi podatkowe
Na podstawie odrębnych przepisów – informacje Urzędy Skarbowe. Więcej na http://www.niepelnosprawni.pl

VIII. Ulga w Opłacie abonamentowej za telefon (Sieć TP S.A)
Przysługuje w sytuacji zaliczenia do osób niepełnosprawnych w stopniu co najmniej umiarkowanym z kodem 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) oraz w stopniu znacznym z kodem 04-O (choroby narządu wzroku).

WAżNE !

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, mogą skorzystać z
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Przydatne strony internetowe poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych:
http://www.niepelnosprawni.info
http://www.niepelnosprawni.pl
http://www.integracja.org.pl
http://www.spes.org.pl

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

WYSOKOść DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Postautor: javes » 19 sty 2008, 13:51

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO TURNUSU
• Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 682 zł
• Z umiarkowanym stopniem – 632 zł
• Z lekkim stopniem – 581 zł
• Dla zatrudnionych w zakładach pracy chronionych i opiekunów – 455 zł

Jędrek
PostyCOLON 6
RejestracjaCOLON 31 gru 2013, 13:47

Re: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

Postautor: Jędrek » 03 mar 2014, 19:06

Witam,
Jak wyglądają u Was decyzje - orzeczenia o niepełnosprawności?
Dzisiaj odebrałem orzeczenie. Mam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bez prawa do karty parkingowej. Zależy mi na tej karcie, ponieważ jako kolostomik mam niewskazane dźwiganie i niestety na większe zakupy muszę zabierać kogoś do noszenia zakupów.
Chcę się odwołać od decyzji tylko nie wiem czy to ma sens.

javes
PostyCOLON 347
RejestracjaCOLON 26 lis 2007, 20:11

Re: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

Postautor: javes » 03 mar 2014, 20:01

Witam.
Tak jak podano wyżej w rozdziale V:
Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności

V. KARTA PARKINGOWA
Uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz uprawnia do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych określonych w ustawie – prawo o ruchu drogowym.
Mogą ją otrzymać osoby w stosunku do których stwierdzono obniżoną sprawność ruchową (punkt 9 wskazań na orzeczeniu – określony pozytywnie)
Wniosek o wydanie kary parkingowej należy złożyć w Urzędzie Miasta – Wydział Polityki Społecznej.
Jeśli nie stwierdzono u Ciebie obniżonej sprawności ruchowej nawet czasowej, to masz marne szanse na otrzymanie karty parkingowej. Ale czasami lekarze robią wyjątki w orzeczeniu w pkt 9. Gdybyś miał orzeczoną niepełnosprawność znaczną to wtedy kartę parkingową mógłbyś otrzymać.
Pozdrawiam

Karola
PostyCOLON 9
RejestracjaCOLON 07 lis 2012, 13:04
LokalizacjaCOLON Olsztyn

Re: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

Postautor: Karola » 16 mar 2014, 8:53

Jędrek piszeColonWitam,
Jak wyglądają u Was decyzje - orzeczenia o niepełnosprawności?
Dzisiaj odebrałem orzeczenie. Mam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bez prawa do karty parkingowej. Zależy mi na tej karcie, ponieważ jako kolostomik mam niewskazane dźwiganie i niestety na większe zakupy muszę zabierać kogoś do noszenia zakupów.
Chcę się odwołać od decyzji tylko nie wiem czy to ma sens.


Ja się odwoływałam. Najpierw lekarz chciał mi dać stopień znaczny ale powiedział, że nie będę mogła pracować (a był to mój pierwszy dzień powrotu po chorobie do pracy) więc sama w zasadzie poprosiłam go o umiarkowany. Później dowiedziałam się że mówił głupoty. Moje odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone.
Odwoływałeś się? Piszesz, że 3-go odebrałeś orzeczenie więc jeszcze jutro możesz złożyć pismo. Jakby co to pisz (też jestem z Olsztyna ;) )
Pozdrawiam

heniek
PostyCOLON 4
RejestracjaCOLON 15 mar 2013, 21:44

Re: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- jak uzyskać orzeczenie

Postautor: heniek » 02 kwie 2014, 18:03

Witaj.
Koniecznie odwołaj się. Wszyscy urostomicy mają niepełnosprawność znaczna. Na karte parkingową zmieniają się przepisy chyba w czerwcu. Dodatkowo przy znacznej masz ulgi w komunikacji łącznie z opiekunem. Pozdrawiam


Wróć do

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: 1 i 0 gości