Wyjazd na Turnusy Rehabilitacyjne

Leczenie uzdrowiskowe to coś i dla ducha i dla ciała. Może mieć ono formę terapii w szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium lub przychodni uzdrowiskowej (leczenie ambulatoryjne). A wszystko to w najatrakcyjniejszych regionach naszego kraju.


• Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawia tenże szpital. Odpowiednie skierowanie wypisuje w tym przypadku lekarz szpitala, w którym chory przebywał na leczeniu.
• W sanatorium uzdrowiskowym ubezpieczony wnosi opłatę zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od standardu pokoju. Kuracja odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
• W przypadku leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego, oddział NFZ pokrywa koszty zabiegów i badań lekarskich. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, a terapia odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.
Należy pamiętać, że Fundusz nie refunduje leczenia uzdrowiskowego odbytego na podstawie skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich, które nie posiadają kontraktu z NFZ, ani też leczenia odbytego przez pacjenta na własną rękę. Pełną opłatę uiszczają też opiekunowie kierowanych do uzdrowiska dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Co się dzieje ze skierowaniem?

Zgodnie z przepisami lekarz (w domyśle - zakład opieki zdrowotnej) powinien przekazać je do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam się je rejestruje, po czym druk trafia do lekarza specjalisty w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. To on decyduje o tym, czy dany pacjent rzeczywiście wymaga kuracji uzdrowiskowej.
Pacjent powinien dostać zawiadomienie o skierowaniu do uzdrowiska nie później niż 14 dni przed planową datą rozpoczęcia turnusu. Jeśli z powodu braku wolnych miejsc w odpowiednim uzdrowisku skierowanie nie zostanie potwierdzone, pozostanie w dokumentacji NFZ zachowując ważność przez 12 miesięcy.
Zgodnie z przepisami po odbytej kuracji, ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może być złożone w oddziale NFZ po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego dnia leczenia. Natomiast skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dzieci (do 18. roku życia) może wpłynąć do Funduszu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy. W szczególnych przypadkach, jeśli tak zadecyduje lekarz, czas ten może być krótszy.

Co należy zabrać ze sobą wybierając się na turnus uzdrowiskowy?

Przede wszystkim dokumenty:

-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe potwierdzone przez oddział NFZ,

-dowód osobisty,

-dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,

-oraz określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną.

Należy pamiętać o ewentualnych dopłatach do kosztów zakwaterowania i wyżywienia. W wielu przypadkach niezbędne będą takie rekwizyty jak strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres i obuwie sportowe. Jeśli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku. W przypadku dzieci w wieku szkolnym potrzebne będą podręczniki i przybory szkolne, aby na miejscu można było kontynuować naukę.

Piotr Kalinowski
Biuro Rzecznika Prasowego NFZ

źródło - Redakcja serwisu internetowego NFZ

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij FORUM

 


Prawo do sanatorium

Nasz Fundusz - Numer 25/2007 12 grudnia 2007 r.

Prawa ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego regulują:
• ustawa z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2004 r. (Dz.U. Nr. 274 poz.2724), z późniejszymi zmianami (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego)
• Zarządzenie Nr 66/2005 z dnia 27 września 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia".
Przepisy te określają sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tryb potwierdzania skierowania oraz wysokość odpłatności świadczeniobiorcy za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym.
Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu (np.: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze).
źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

 

Więcej w tym temacie znajdziesz na FORUM


 

Kto wystawia skierowania

1. Wystawienie skierowania:
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dla osoby niepełnoletniej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, pod opieką którego pozostaje ta osoba . Lekarz powinien w I części skierowania wypełnić pole "Dotyczy dzieci od 3 - 18 lat". Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego.
Lekarz ma obowiązek wypełnić skierowanie prawidłowo i czytelnie, w szczególności:
• dane osobowe pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko,
• umieścić na skierowaniu pieczęć świadczeniodawcy wraz z numerem umowy zawartej z NFZ i pieczęć imienną lekarza wystawiającego skierowanie, • informację o aktualnym stanie zdrowia pacjenta,
• jednoznacznie określić rozpoznanie choroby zasadniczej, będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10,
• określić informację o schorzeniach współistniejących.
Wystawienie skierowania jest bezpłatne.
2. Przesłanie skierowania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Skierowanie powinno być przesłane drogą pocztową do oddziału wojewódzkiego NFZ przez lekarza, który je wystawił, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA leczenie uzdrowiskowe".
Skierowanie może być także przesłane przez pacjenta, ale nie ma wymogu by to ubezpieczony osobiście doręczał je do oddziału (nie ma to wpływu na skrócenie czasu oczekiwania).
Skierowane jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.
3. Potwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:
Wszystkie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wymagają potwierdzenia przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Skierowanie, które zawiera braki formalne, zwracane jest lekarzowi, który je wystawił w celu uzupełnienia.
Celowość skierowania oceniana jest przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji, zatrudnionego w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest niecelowe, oddział wojewódzki NFZ nie potwierdza wówczas skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, o czym informowany jest również pacjent. Na niepotwierdzone skierowanie nie przysługuje odwołanie.
Jeśli lekarz specjalista dokonał pozytywnej oceny celowości skierowania, oddział wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
Oddział NFZ ma prawo do zmiany kwalifikacji skierowania:
• z leczenia sanatoryjnego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, lub
• z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym na leczenie sanatoryjne.
W terminie nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia turnusu, pacjent otrzymuje skierowanie, w którym oddział wojewódzki NFZ określa termin, miejsce, rodzaj i czas trwania leczenia uzdrowiskowego oraz konkretny zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Termin ten nie obowiązuje tzw. zwrotów (skierowań zwróconych przez ubezpieczonych, które umożliwiają potwierdzenie skierowania dla pacjenta oczekującego w kolejce na leczenie uzdrowiskowe).
W przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, oddziały wojewódzkie NFZ prowadzą listy osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Pacjenci mają prawo do informacji o swojej kolejności na liście oczekujących.
Na leczenie uzdrowiskowe pacjenci kierowani są przez Fundusz przez cały rok.
Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum są kierowane na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.

WA¯NE:
• Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom na leczenie uzdrowiskowe w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.
• Skierowanie małżeństwa do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, jeśli jeden z małżonków ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub ukończony 65 rok życia.
• Fundusz nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy.
• leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi odbyć się w trybie pilnym.
• Fundusz nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z sanatorium lub szpitalem uzdrowiskowym.
4. Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe
Wzór skierowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

źródło - Biuro Komunikacji SpołecznejKto może skorzystać z nieodpłatnego skierowania do sanatorium.

Obowiązująca ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie daje uprawnień żadnej grupie zawodowej do bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego.
Zgodnie z przepisami, świadczeniobiorca ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (określoną w rozporządzeniu ministra zdrowia) oraz koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego.
Natomiast bezpłatne leczenie uzdrowiskowe przysługuje:
- osobom zakwalifikowanym do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym,
- pracownikom zatrudnionym w zakładach (w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą), które stosowały azbest w produkcji,
- dzieciom i młodzieży do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26; dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu - bez ograniczeń wiekowych; dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej


Więcej w tym temacie znajdziesz na FORUM


Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny.

- Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, czyli takie, które mają ważne orzeczenie lekarskie.

- Ośrodek, w którym odbędzie się turnus, musi być dostosowany do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

- Wysokość dopłat zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji materialnej uczestnika turnusu


DOFINANSOWANIE TURNUSU
Aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym, należy liczyć się z tym, że za pobyt trzeba zapłacić z własnych środków. Można jednak ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Najczęściej turnusy trwają 14 dni i kosztują od kilkuset złotych do 1 tys. zł. Zasady dofinansowania reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z art.10e, o częściowe pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza:


Więcej w tym temacie znajdziesz na FORUM

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

opracował: ErJot